PDF Print E-mail

 

 

تائبی نقندری، ز.، نوروزی، ع.، و خلیقی، ی. (1394). نخستین گام‌ها در گردآوری و ترجمۀ ادبیات عامۀ ایران: موردپژوهی نمایش‌ها و داستان‌های عامیانه. مطالعات ترجمه، 13(54)، 39-56.

 

خوش‌سلیقه، م.، و نوروزی، ع. (1395). بررسی و نقد کتاب روش‌شناسی پژوهش در مطالعات ترجمه. پژوهش‌نامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، 16(2)، 121-136.  

 

 


Last Updated on Sunday, 14 May 2017 17:49